Hoogte collegegeld (2020-2021)

Heb je de Nederlandse nationaliteit of die van een EU/EER land, Zwitserland of Suriname?

De volgende landen zijn lid van de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

Studenten met een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit worden voor de berekening van het collegegeld gelijkgesteld aan studenten met een EER nationaliteit. Een student die een niet EER-nationaliteit bezit valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid (op grond van Richtlijn 2004/38/EG) is van in Nederland wonende EU-burgers of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000.

Heb je recht op studiefinanciering van DUO in het studiejaar 2020-2021

Heb je op 1 september 2019 een geldige Nederlandse verblijfsvergunning met één van de verblijfsdoelen genoemd in de toelichting?

Onderstaande verblijfsvergunningen geven recht op het wettelijk collegegeldtarief, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

 • Asiel bepaalde tijd (type III);
 • Asiel onbepaalde tijd (type IV);
 • Regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:
  • alleenstaande minderjarige vreemdeling;
  • verblijf ter adoptie of als pleegkind;
  • wedertoelating;
  • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
  • op grond van ministerieel besluit;
  • de vervolging van mensenhandel (B9);
  • speciale regeling 2007 (het generaal pardon);
  • verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband houdende niet-humanitaire gronden;
  • kinderpardon;
  • voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen;
  • op grond van Vreemdelingencirculaire B2;
  • op grond van art 8. EVRM;
  • verblijf in verband met gezinsvorming (onder bepaalde voorwaarden);
  • gezinsuitbreiding (onder bepaalde voorwaarden);
  • verblijf bij familielid (onder bepaalde voorwaarden).

Voor meer informatie, zie de website van DUO.

Voor welk type opleiding schrijf je in?

Voor welk type opleiding schrijf je in?

Welke opleidingsvorm kies je?

Welke opleidingsvorm kies je?

Welke opleidingsvorm kies je?

Start je in studiejaar 2020-2021 voor het eerst aan een opleiding in het hoger onderwijs?

Heb je al een Nederlands diploma voor hetzelfde type opleiding dat je nu gaat kiezen, dat je hebt behaald ná 1 augustus 1991?

Heb je al een Nederlands diploma voor hetzelfde type opleiding dat je nu gaat kiezen, dat je hebt behaald ná 1 augustus 1991?

Welke opleiding kies je?

Welke opleiding kies je?

Welke opleiding kies je?

Welke opleiding kies je?

Heb je jouw eerdere diploma gehaald binnen de sector Gezondheidszorg of Onderwijs?

Heb je jouw eerdere diploma gehaald binnen de sector Gezondheidszorg?

Heb je jouw eerdere diploma gehaald binnen de sector Onderwijs?

Weet je niet of de door jou gevolgde opleiding tot de sector Gezondheidzorg of Onderwijs behoort, zoek dan in het CROHO-register de naam van je opleiding en kijk op de detailpagina onder welk onderdeel je opleiding staat vermeld.

Studeer je sinds studiejaar 2018-2019 onafgebroken bij Zuyd Hogeschool?

Studeer je sinds studiejaar 2018-2019 onafgebroken bij Zuyd Hogeschool?

Jouw collegegeld is voor 2020-2021:

2020-2021:

€ 1.950,-

Disclaimer

De collegegeldapplicatie wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet klopt. De bepalingen en tarieven zoals vermeld in de Regeling Toelating en Inschrijving (inclusief bijlagen) zijn leidend.